IMG_2945

Persian Qashqai 2.75 x 1.68 €1295

IMG_2944

Persian Shiraz 2.57 x 1.75 €1295

IMG_2951

Persian Mussel 2.42 x 1.51 €699

IMG_2962

Belouch Fine 1.80 x 1.15 €399

IMG_2942

Kazak 2.49 x 1.68 €1750

IMG_2943

Kazak 2.33 x 1.73 €1750

IMG_2948

Ziegler 2.45 x 1.80 €2100

IMG_2947

Ziegler 2.48 x 1.80 €2150

IMG_2961

Ziegler 1.77 x 1.20 €900

IMG_2946

Ziegler 2.42 x 1.68 €1750

IMG_2950

Ziegler 1.98 x 1.46 €1200

IMG_2960

Ziegler 1.71 x 1.15 €825

IMG_2949

Ziegler 2.35 x 1.67 €1625

IMG_2959

Bokhara 1.80 x 1.26 €450

IMG_2958

Bokhara 1.80 x 1.27 €450

IMG_2957

Bokhara 1.80 x 1.20 €450

IMG_2956

Bokhara 1.80 x 1.23 €450

IMG_2955

Hamadan Persian Mussel 1.62 x 1.15 €399

IMG_2954

Belouch Fine 2.10 x 1.30 €399

IMG_2953

Persian Shiraz 1.59 x 1.09 €499

IMG_2952

Persian Shiraz 1.53 x 1.21 €550

IMG_2941

Wool woven wilton 3.00 x 2.00 €799

IMG_2963

Wool woven wilton 1.60 x 2.40 €499